ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย คุ้มครองตั้งแต่อายุ 30 วัน ยาวจนถึงอายุ 81 ปี

เพราะวัยเด็กคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่สำคัญ มอบความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้ลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มความอุ่นใจให้พ่อแม่ยามลูกเจ็บป่วย

 • คุ้มครองค่าล้างไต เคมีบำบัด และค่าฉายแสง แม้ไม่นอนโรงพยาบาลก็จ่ายสูงสุดถึง 60,000 บาท

 • ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน 2,000 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพิ่มเติมจากกรมธรมม์หลักอีก 10,000 บาท
 • เบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้

แผนความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย Smart Health

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่)

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกัน 30 วัน – 75 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยสิ้นผลบังคับ

*อัตราเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักค่ะ

 • การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติม  บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาเพิ่มเติมได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่เริมมีผลความคุ้มครอง
 • การต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) บริษัทมีสิทธิไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมจาก 2 กรณี ดังนี้

1.มีหลักฐานว่าผู้เอาประกัน ไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันหรือคำขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข

2. ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการให้ตนมีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์

 • การต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลคุ้มครอง (Reinstatement) โดยหากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันในเวลาที่ผ่อนผัน ผู้เอาประกันอาจขอให้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้กลับมามีผลคุ้มครองใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยความยินยอมของบริษัท หากบริษัทยินยอม บริษัทจะไม่นำระยะเวลาในข้อกำหนดทั่วไป เรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มานับใหม่
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

1.ผู้เอาประกันแถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ

2.โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฎอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

 1. ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด เว้นแต่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเพื่อเสริมสวย
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง คลอดบุตร ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก
 4. โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 5. การตรวจรักษาหรือป้องกัน การใช้ยาหรือสารต่างๆ เพื่อชะลอวัย
 6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา ทำเลสิค
 8. การตรวจรักษาทันตกรรม ยกเว้นกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
 9. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ รวมถึง สุรา บุหรี่
 10. การตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ จิตเวช
 11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง อาการหยุดหายใจขณะหลับ
 12. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า / บาดทะยัก
 13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้ตัวเอง
 15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย
 16. การบาดเจ็บที่เกิดจากผู้เอาประกันอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา
 17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ผู้เอาประกันก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
 18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยแข่งรถ หรือแข่งเรือ ฯลฯ
 19. สงคราม รุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง
 20. การก่อการร้าย ใช้กำลังรุนแรง ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 21. การแผ่รังสี / การแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

ระยะเวลารอคอยคือ ระยะเวลาที่ประกันยังไม่เริ่มความคุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วยโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ สรุปได้ง่ายๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

-ประกันสุขภาพมีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครองสำหรับโรคทั่วไป

-มีการปรับลดระยะเวลารอคอย เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565

-มีระยะเวลารอคอย 120 วันสำหรับอาการเจ็บป่วย เช่น เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ซื้อประกันสุขภาพ Smart Health คลิก

ขั้นตอนการซื้อประกันผ่านตัวแทน และการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับคุณลูกค้าที่มีความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิด และไม่สะดวกให้ตัวแทนเข้าพบ หรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถทำประกันผ่านวิธี Digital face to face ได้ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

การติดต่อซื้อประกันกับตัวแทน

 1. ติดต่อซื้อประกันผ่านไลน์ @fin-around
 2. ตัวแทนออกใบเสนอขาย แจ้งความคุ้มครองและเงื่อนไขการรับประกันผ่านไลน์
 3. เมื่อตกลงทำประกัน ตัวแทนขอข้อมูลส่วนตัวสำหรับทำประกัน
 4. ตัวแทนออกใบเอกสารการทำประกัน และจัดส่งสำเนาทางอีเมล
 5. คุณลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วส่งเอกสารยืนยันตัวตนต่อไป

การยืนยันตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์

 1. เมื่อตกลงทำประกันแล้ว คุณลูกค้าส่งบัตรประชาชนผ่านไลน์ ลงลายมือชื่อ และเขียนกำกับ “ใช้เพื่อขอเอาประกันกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น”
 2. ส่งรูปถ่ายหน้าตรง (รูปเซลฟี่ได้) ที่ชัดเจน ไม่ใส่หมวกหรือแว่นตาดำ ให้ตัวแทนเพื่อส่งเข้าระบบ
 3. ยืนยันตัวตนขั้นสุดท้ายผ่านช่องทาง Line Customer ของบริษัทเมืองไทยฯ

การชำระเบี้ยประกันงวดแรก เลือกชำระผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. ชำระโดยการแสกน Qr Code / Barcode ผ่านแอพได้ทุกธนาคาร เข้าบัญชี บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร เข้าบัญชี บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
ซื้อประกันสุขภาพ คลิก

คำถามที่พบบ่อย

สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน -75 ปีและจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ Smart  Health ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) 

หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วันเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

เบี้ยประกันภัย Smart Healthจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย (ทุกๆ อายุที่ลงท้ายด้วย 1 และ 6)

ส่วนเบี้ยสัญญาหลักจะคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน

ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง

สนใจประกันสุขภาพ  Fin-around มีคำแนะนำเบื้องต้นจากนักวางแผนการเงินให้ฟรี

พูดคุยกับนักวางแผนถึงความต้องการของตัวเอง และความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้บรรลุเป้าหมายการเงินที่ต้องการ

จิรพัชร์ เจริญวงษ์พิบูล
ผู้จัดการขาย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
นักวางแผนการเงิน AFPT

ปรึกษานักวางแผนการเงินฟรี