กองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษี

SSF & RMF คืออะไร

SSF และ RMF คือการออมเงินภาคสมัครใจ ที่ภาครัฐส่งเสริมด้วยการได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้

SSF (Super Savings Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม ลงทุนระยะยาวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมเงินระยะยาว เพื่อไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ

ทั้งสองกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนดัชนี ทองคำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เรามีความยืดหยุ่น เพราะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนได้หลากหลายประเภทตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

ทำไมต้องลงทุนใน SSF & RMF

เพราะ SSF & RMF เป็นทางเลือกการออมเงินที่น่าสนใจสำหรับเป้าหมายการลงทุนระยะยาว เช่น  การออมเงินเพื่อการเกษียน , เงินทุนการศึกษาของบุตร หรือเงินออมเพื่อทำไว้ทำธุรกิจในอนาคต  ซึ่งเราจะได้ได้ประโยชน์ถึง 2 ต่อ คือ

 • ต่อที่ 1 สามารถนำเงินลงทุนไปใช้ลดหย่อนภาษีเมื่อจ่ายภาษีน้อยลงหรือได้รับเงินคืนภาษีที่หักไว้มากขึ้น ก็สามารถนำไปซื้อทรัพย์สินหรือออมและลงทุนต่อได้

 • ต่อที่ 2 กำไรที่ได้รับจากการลงทุนไม่ต้องเสียภาษีถ้าเราซื้อและขายถูกต้องตามระยะเวลาเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
ต้องการวางแผนภาษี

ทำความรู้จักกับ SSF

SSF ลงทุนในอะไรบ้าง

 • ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม มีทั้งแบบมีปันผล และไม่มีปันผล

สิทธิประโยชน์ของ SSF

 • นำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ(เช่น กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ไม่กำหนดจำนวนขั้นตํ่าในการซื้อต่อปี และไม่บังคับซื้อต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

 • ห้ามขายคืนหน่วยลงทุน 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ (นับจากวันชนวัน)
 • ขายคืนก่อนกำหนด กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนต้องถูกนำไปคำนวณภาษี และต้องคืนเงินภาษีที่เคยได้รับลดหย่อนย้อนหลังบวกค่าปรับ
 • ซื้อเกินสิทธิ ต้องนำส่วนต่างกำไรที่ได้จากการขายคืน (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) จะถูกนำไปคำนวณภาษี
สนใจกองทุน SSF

ทำความรู้จักกองทุน RMF

RMF ลงทุนในอะไรบ้าง?

 • RMF มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย (ไม่มีปันผล) ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ ทั้งในหรือต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง

สิทธิประโยชนของ RMF

 • มีการขยายกรอบสิทธิการซื้อ RMF ให้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ จากก่อนหน้านี้ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้
 • เมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่นๆ (เช่น กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ไม่มีกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี

ข้อควรระวัง

 • ต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่อง และต้องมีอายุครบ 55 ปี จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
 • ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยที่สุดคือปีเว้นปี ถ้าเว้นมากกว่าหนึ่งปีจะถือว่าทำผิดเงื่อนไข
 • กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี: กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนต้องถูกนำไปคำนวณภาษี และต้องคืนภาษีที่ได้รับการลดหย่อนย้อนหลังทุกปีบวกค่าปรับ
 • กรณีลงทุนครบ 5 ปี แต่ขายก่อนอายุ 55 ปี ต้องคืนภาษีที่ได้รับการลดหย่อน 5 ปีย้อนหลังบวกค่าปรับ (ไม่ต้องนำกำไรจากการขายคืนไปรวมในการคำนวณภาษี)
 • กรณีซื้อเกินสิทธิ กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนจะถูกนำไปคำนวณภาษี
สนใจกองทุน RMF
เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ วันนี้คุณวางแผนภาษีแล้วหรือยัง?
โค้งสุดท้ายปลายปี ค่าลดหย่อนภาษี 2564
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

เริ่มต้นวางแผนค่าลดหย่อนภาษี กับนักวางแผนการเงิน คุณจะได้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนรวม SSF และ RMF

บริการวางแผนภาษีของเราสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณในทุกช่วงชีวิต โดยผ่านการวิเคราะห์ และแนะนำจากทีมงาน Fin-around

จิรพัชร์ เจริญวงษ์พิบูล

นักวางแผนการเงิน AFPT
ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการลงทุน

Contact:  063-564-5461
Line: @fin-around

ปรึกษานักวางแผนการเงินฟรี
Published On: September 16th, 2021 / Categories: วางแผนการลงทุน, วางแผนภาษี /